Fripoliser

Forvaltning av fripoliser i livselskapene har kostet kundene store beløp

Overgangen fra ytelsespensjon til fripoliser i livselskaper har ført til at minst en halv million nåværende og tidligere ansatte i private foretak får mindre i pensjon. Regelverket er i praksis et norsk eksperiment som ikke ligner på noe av det en kan finne i andre europeiske land. Denne artikkelen viser hvordan regelverket har styrt forvaltningen av fripoliser og delingen av resultatet mellom kunder og livselskap. Hvorfor er det blitt en fiasko? Hvem har ansvaret? Vil noen gripe inn for å stanse eksperimentet?

Statsøkonomi

Den første norske læreboka i statsøkonomi

Det vi kaller en første norske læreboka i statsøkonomi kom som føljetong i det illustrerte ukebladet Skilling-Magazin. Fra 1845 ble det publisert 24 usignerte artikler, men det antas at forfatteren er Gottlieb Linstow Tischendorff. Skilling-Magazin med undertittelen «Til Udbredelse af almennyttige Kundskaber» var Norges første illustrerte ukeblad. Det utkom fra 1835 til 1891. Sammen med andre ukeblader som Illustrert Nyhedsblad og Illustrert Folkeblad ble det en svært viktig kanal for visuell folkeopplysning og kulturformidling.

Offentlig sektor vil bli større. Men er det noe problem?

Forfatteren Marc Robinson advarer i boka Bigger Government om at vi står framfor en kraftig vekst i offentlige utgifter. Skal målet for samfunnsutviklingen være å legge til rette for at folk flest får et best og tryggest mulig liv og samfunn, er dette en høyst sannsynlig konsekvens, mener også professor emeritus Bjarne Jensen. Men han frykter ikke de negative konsekvensene av dette. Den offentlige innsatsen er en forutsetning for vekst i samfunnet og økt verdiskaping i markedsstyrt virksomhet.

Utformingen og iverksettingen av nasjonal rovdyrpolitikk har vært konfliktfylt og vekket sterk motstand i mange land, så også i Norge. Denne artikkelen setter søkelyset på hva som kan være grunnen til den sterke motstanden i Norge, ved å analysere hvordan utformingen og iverksettingen av ulvepolitikken matcher motstandernes oppfatninger av hva politikken dreier seg om. Artikkelen ser på motstanden mot ulvepolitikken i et public policy­perspektiv og bygger på data fra offentlige dokumenter og ikke minst analyser av en strategisk valgt avisdebatt.

Hvorfor vekker den norske ulvepolitikken så sterk motstand?

Utformingen og iverksettingen av nasjonal rovdyrpolitikk har vært konfliktfylt og vekket sterk motstand i mange land, så også i Norge. Denne artikkelen setter søkelyset på hva som kan være grunnen til den sterke motstanden i Norge, ved å analysere hvordan utformingen og iverksettingen av ulvepolitikken matcher motstandernes oppfatninger av hva politikken dreier seg om. Artikkelen bygger på data fra offentlige dokumenter og ikke minst analyser av en strategisk valgt avisdebatt.

Karl Sæbjørn Kjøllesdal, seniorrådgiver, Oslo Universitetssykehus - Økonomisk styring av norske sykehus med regnskapsloven: Ble styringen bedre? Samfunn og økonomi 1/2022

Økonomisk styring av norske sykehus med regnskapsloven: Ble styringen bedre?

Helsereformen i 2001 rettet seg inn mot to problemer: Fjerne svarteperspill (og behov for ekstrabevilgninger fra Stortinget) samt bedre den økonomiske styringen av sykehusene. Virkemiddelet ble statlig eierskap og innføring av regnskapsloven fra privat sektor. Sykehusene fikk i oppgave å husholdere med midler til både drift og investering. Forventningene var at innføring av forretningsregnskap skulle gi «mer helse for pengene». Er dette resultatet etter 20 år?

New Public Management - Johan Reisang - Samfunn og økonomi 1/2022

Monstermaskinen New Public Management

New Public Management (NPM), eller ny offentlig styring, er inspirert av kapitalismen i privat sektor der ansvaret deles opp og fragmenteres. Denne monstermaskinen ble født i Storbritannia på 80-tallet. Thatcher og Reagan startet det. Tony Blair og Jens Stoltenberg videreførte initiativet. De største partiene i Norge innførte NPM med stor entusiasme. En konsekvens av NPM er et blindt fokus på produksjon. Kvantitet blir viktigere enn kvalitet. Ettersom fristene ofte er korte og vi skal ha alt til lavest mulig pris, blir ofte kvaliteten deretter.

Milliardtap da innkreving av toll og avgifter ble flyttet fra Tollvesenet til Skatteetaten

Da fastsetting og innkreving av særavgifter, toll og merverdiavgift for mer enn 200 milliarder kroner pr. år ble flyttet fra Tollvesenet til Skatteetaten i 2016, førte det til milliardtap for den norske staten. Endringen ble solgt inn som en modernisering av offentlig sektor, men virkeligheten ble en annen, ifølge Bjørn Røse, tidligere tolldirektør, kemner og kommunaldirektør i Oslo kommune.

Bjarne Jensen er ansvarlig redaktør for fagtidsskriftet Samfunn og økonomi

Finansiering av offentlige velferdsordninger

Et av de viktigste spørsmålene vi står overfor i vårt land er: Hvordan skal vi utvikle og finansiere våre fellesgoder? Hvorfor mangler regjeringen handlekraft i spørsmål som er avgjørende for husholdningers og bedrifters økonomi? Det kan gå svært dårlig om regjeringen bare fortsetter å administrere systemer velgerne forventet de ville endre. Det er farlig å forespeile en politikk og så ikke følge den opp. Vi må ikke glemme at folkevalgte er representanter for innbyggerne, skriver ansvarlig redaktør Bjarne Jensen.