Politikere i utakt med folket?

Kommereformen – kommentar fra Fagforbundets leder Mette Nord. Rådet er å lytte til folkemeningen og ikke minst til dem som utfører tjenestene

Mette Nord - Kommentar fra Mette Nord. Fagforbundets leder. Politikere i utakt med folket. Samfunn og økonomi 2017
Av Mette Nord, Fagforbundets leder
Artikkel publisert i Samfunn og økonomi nr. 1 – 2017

Det går mot historiens største omstrukturering i moderne tid når regjeringen og et knapt flertall i Stortinget nå forbereder tegningen av det nye norgeskartet.

Kommune- og regionreformen, politirefor­ men og de siste årenes andre reformer for sykehus og Nav, går alle i samme retning . Alt skal bli større og gi en sentraliseringseffekt. Er disse reformene først og fremst et spill om makta i Norge?

Fagforbundet har hele tiden vært tydelig på sitt syn om prosessen med å endre kommune­ strukturen . Slike store reformer skal baseres på fakta, frivillighet og folkeavstemning . Helt siden reformen så dagens lys i 2014, har det vært høyst uklart hva som er målet og hen­ sikten med den . Kunnskap og undersøkelser om kommunesektoren viser at vi har det bra i norske kommuner . De offentlige tjenestene er gode, og best fungerer det meste i små kom­ muner . Hvorfor denne store omstrukturerin­ gen da, har vi stilt spørsmål om .

Rådet er å lytte til folkemeningen og ikke minst til dem som utfører tjenestene

I skrivende stund har kommunereform­ prosessen resultert i at 94 av kommunene har vedtatt å slå seg sammen, og at vi der­ med reduserer antallet kommuner fra 428 til 371 . Der dette er fornuftig og til innbyggernes beste, har vi prinsipielt ingen motforestillin­ ger om at det skjer endringer av kommune­ grensene . Vi er gode på å omstille oss, og gjennom et velfungerende trepartssamarbeid går vi – sammen med de andre arbeidstaker­ organisasjonene – aktivt og entusiastisk inn i byggingen av de nye kommunene . Det vi derimot er motstandere av, er tvangssammen­slåing. Der befolkningen har sagt nei til å bli større, må Stortinget følge de lokale vedtake­ne. Tvangssammenslåing er i strid med Stor­tingets vedtak, og bryter med et viktig demo­kratisk prinsipp .

Antallet regioner Norge skal ha i framtida, bør avhenge av hvilke oppgaver de har . Sam­tidig som regjeringen i kommunereform­ begrunnelsen har satt søkelyset på overføring av flere oppgaver, er også hensikten med stør­re og færre regioner å gi nye oppgaver til regionalt nivå . Hvilke oppgaver som skal over­føres fra fylke og stat til kommunene, eller fra stat til fylkes­/regionsnivå, er ikke bestemt. Dette vil bli kjent når forslaget til struktur og innhold legges fram i april .

Viktige spørsmål blir da:

  • Svarer reformene på et ønske i befolk­ ningen, eller er de store og dyre symbol­ prosjekter som vitner om politikere i utakt med folket?
  • Gir reformene bedre tjenester? Er de framtidsrettet? Drar de den norske samfunnsmodellen i riktig retning?
  • Hvilket faktagrunnlag bygger de på? Hvilke problemer skal de løse? Hvordan skal problemene løses?