Fagforbundet er utålmodig etter å få på plass heltid

Den kommunale helse- og omsorgssektoren vil stå overfor store problemer i framtida. Det gjelder både økt behov for kompetanse og rekruttering av arbeidstakere, skriver leder i Fagforbundet, Mette Nord

Trepartssamarbeidet er en felles forpliktelse for å skape suksess - Mette Nord, leder i Fagforbundet. Samfunn og økonomi.
Av Mette Nord, leder Fagforbundet
Publisert i Samfunn og økonomi 1 og 2/2019

Den kommunale helse- og omsorgssektoren vil stå overfor store problemer i framtida. Det gjelder både økt behov for kompetanse og rekruttering av arbeidstakere.

Pasientene blir skrevet ut fra sykehus tidligere enn før, og har derfor et større behov for godt utdanna pleiepersonell.

For å klare disse utfordringene mener Fagforbundet at det er viktig å etablere en heltidskultur. Forbundet har hatt dette på dagsordenen i mange år, og er glad for at flere samfunnsaktører nå deltar i debatten. Vi mener at det ikke finnes en enkel løsning, men at det er mange muligheter innenfor dagens lov- og avtaleverk. Samtidig har vi også sett at om vi finner svaret ett sted, trenger det ikke å ha direkte over- føringsverdi til andre områder. Likevel er det viktig å dele erfaringer med hverandre.

God ledelse viktigst

Ett av verktøyene i dette arbeidet er god ledelse. Å være mellomleder i denne sektoren krever høy kompetanse og mye erfaring. Det dreier seg om døgnbemannede enheter der du har personalansvar for de ansatte. Virksomheten er åpen til alle tider av døgnet, året rundt.

De ansatte skal være gode omsorgspersoner, ha faglig kompetanse og trygghet til å ta kompli- serte avgjørelser om menneskers helse- og pleiebehov på kort tid. Kunnskapsnivået er forskjellig, og stillingsstørrelsen varierer fra under ti prosent til hundre prosent. Enkelte jobber bare om natta, mens andre varierer arbeidstida si gjennom hele døgnet. Informasjonsbehovet om brukerne/pasientene varierer om du var på jobb dagen før, eller om det er en uke eller mer siden du har vært på jobb.

Se hver enkelt ansatt

Ledere må ha endringskompetanse, kunne prosessorientert ledelse, ha styrke til å stå i konflikter og evne til å ta beslutninger som ikke alltid er populære. Det holder ikke å være faglig engasjert og dyktig.

Som leder må du se den enkelte ansattes behov, men også kunne forsvare at ikke alle kan få oppfylt sine behov. Du kan ha ansatte som gjerne vil jobbe mer enn arbeidsmiljøloven tillater, og du har ansatte som ikke vil jobbe annet enn dagvakter.

Lederkunnskap som bør deles

Fra ledernivået over har ledere et press på seg for å få ned sykefraværet. De må ha budsjettkontroll og de må forholde seg til nedskjæringer. Dette kan fort føles som et umenneskelig press å stå i, men gode ledere har vist at de klarer det. De klarer å gjennomføre gode prosesser i personalgruppa. De klarer å endre turnuser slik at ansatte får høyere stillingsbrøker, reorganisere arbeidet på avdelinga slik at det blir mer effektivt, bruke rett person på rett plass, samtidig som sykefraværet går ned.

Disse lederne har kunnskap om sektoren fra en helse- og sosialfaglig bachelor og mulig lederutdanning, men det viktigste er at de har trygghet og erfaring fra å stå i de endringsprosessene som må til.

Samarbeid gir resultater

Et godt trepartssamarbeid mellom administrativt nivå i kommunen, de ansatte ved deres tillitsvalgte og politikerne, mener vi i Fagforbundet er viktig for å kunne lykkes. Trepartssamarbeidet er en felles forpliktelse for å skape suksess.

Partene jobber sammen for å skape gjensidig til- lit både internt og eksternt . Sammen forener de målet om jobbtrygghet med fleksibilitet.

Et viktig prinsipp i partssamarbeidet er konsensusprinsippet. For at det skal lykkes, må det etableres en kommunikasjon preget av åpenhet og evne til å lytte. Målet er ikke å «vinne» en diskusjon, men å komme til omforent enighet.

Arbeidet går for seint

Bemanningen er også ofte for lav i virksomhetene. Økt bemanningsfaktor, eller at kommunene organiserer egne bemanningsenheter, kan føre til at det i de aller fleste tilfellene ikke vil være nødvendig med ekstra innleie ved sykdom. Midler til dette kan tas fra dagens vikarbudsjett.

Fagforbundet er utålmodig i dette arbeidet. Det er ingen grunn til å sitte og vente. Vi har en arbeidsmiljølov og et avtaleverk som er gode redskaper for å skape heltid med forutsigbare og trygge arbeidsforhold for alle ansatte.

Om Fagforbundet - Samfunn og økonomi