Vold og trusler om vold i førstelinjen – en kommentar

Altfor mange arbeidstakere utsettes for vold og trusler hvert eneste år. Ansatte i helse- og sosialsektoren er mest utsatt, men også trafikkbetjenter og ansatte innenfor offentlig administrasjon, kollektiv transport og undervisning opplever vold eller trusler om vold.

Vold og trusler om vold i førstlinjen - En kommentar - Signe Hananger leder Fag, yre og ungdomsavdelingen i Fagforbundet. Publsert i Samfunn og økonomi utgave 1 og 2 2019
Signe Hananger, leder Fag, yrke og ungdomsavdelingen i Fagforbundet
Publisert i Samfunn og Økonomi utgave 1 og 2 2019

Kommentar til artiklen Vold og trusler om vold i førstelinjen

Altfor mange arbeidstakere utsettes for vold og trusler hvert eneste år. Ansatte i helse- og sosialsektoren er mest utsatt, men også trafikkbetjenter og ansatte innenfor offentlig administrasjon, kollektiv transport og undervisning opplever vold eller trusler om vold. Fagforbundet er svært opptatt av at arbeidstakere skal ha en trygg arbeidshverdag, men vi vet at våre medlemmer daglig møter mennesker i vanskelige livssituasjoner. Enkelte yrkesgrupper opplever en økning av vold og trusler. Noen har blitt utsatt for fysiske angrep, og enda flere har opplevd trusler og truende atferd, som utskjelling, sjikane og trakassering.

Omfanget av vold og trusler kan reduseres ved å arbeide systematisk med sentrale rammebetingelser for tjenestene. Derfor arbeider Fagforbundet for å styrke bemanningen, å sikre riktig kompetanse og å øke bruken av tekniske hjelpemidler som kan styrke sikkerheten. I tillegg jobber vi for å synliggjøre betydningen av godt samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte, verneombud og kolleger i innsatsen for å forebygge uønskede hendelser, samt å minimere negative konsekvenser av slike. Artikkelen Vold og trusler om vold i førstelinjen beskriver på en god måte hvilket ansvar (formelt/uformelt) som påligger ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte/kolleger i arbeidet med å planlegge for å redusere vold og trusler. Staten har et overordnet ansvar for at vold og trusler om vold ikke får øke i omfang. Regelverksutvikling og -modernisering er sentrale virkemidler i arbeidet med å forebygge og håndtere hendelser. Fokus på lederskap og et trygt arbeidsmiljø likeså.