Egenregi eller konkurranseutsetting: Vi gjør det selv!

En kommentar fra Fagforbundet
Fagforbundet mener at offentlig finansierte velferdstjenester skal drives av det offentlige selv. Kommunal drift sikrer kompetanseutvikling i egen organisasjon.

Svein Gulbrandsen, Fagforbundet
Foto: Fagforbundet
Av Stein Gulbrandsen, Fagforbundets arbeidsutvalg/leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Artikkel publisert i Samfunn og økonomi nr. 1 og 2 – 2020

Egenregi eller konkurranseutsetting – en kommentar

Egenregi er det beste. Fagforbundet mener at offentlig finansierte velferdstjenester skal drives av det offentlige selv. Kommunal drift sikrer kompetanseutvikling i egen organisasjon. Endringer skjer etter politiske vedtak og ikke etter reforhandling av kontrakt. Utviklings- og fornyingsarbeid skjer kontinuerlig og ikke etter bytte av leverandør. Kommunene slipper å bygge opp tilbyderkompetanse, ha administrasjon som skal følge opp kontrakter og måle kundetilfredshet.

Oppsplitting og konkurranseutsetting av tjenester, enten det er innenfor renovasjon, kollektivtrafikk, tekniske tjenester, helse eller barnevern, for å nevne noen, er uklok politikk. Det hindrer samordning, og vanskeliggjør helhetlig styring. Det krever økt kontroll og rapportering. Det er lite effektivt, og det bygger ikke tillit verken i organisasjonen eller mellom tjenestene og brukerne. I tillegg er det kostbart.

Vi må være trygge på at ansatte som utfører tjenester for kommunen har anstendige lønns-­ og arbeidsvilkår. Det har slett ikke vært forholdet innenfor renovasjon, der vi har funnet klare eksempler på sosial dumping og brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Mer enn 150 kommuner i Norge ble direkte berørt av konkursene i RenoNorden og Veireno, og tida før konkursene viste oss hvor viktig samfunnskritisk denne tjenesten er. Vi har sett hvor galt det kan gå, i blant annet Napoli, New York og Brasil, og bildene fra Oslo var ille.

Av de 150 kommunene som ble berørt av konkursene, har brorparten tatt tjenesten tilbake i egenregi, og bare et fåtalls kommuner har satt den ut på anbud igjen.

Fagforbundets innsats

Fagforbundets kamp for å ha innhenting av avfall i egenregi, fulgte i realiteten våre vedtatte mål og strategier. Ansatte skal ha skikkelige lønns-­ og arbeidsvilkår. Transportørene skal ha vilkår som øvrige kommunalt ansatte, ikke ut­settes for sosial dumping.

Vi er opptatt av renovasjonens samfunnsmessige og ressursmessige nytte i et sirkulærøkonomisk perspektiv. Bransjen er et viktig virke­ middel i kampen mot global oppvarming og for et rent miljø. Å se verdikjeden i behandling av husholdningsavfall i en helhetlig sammenheng er en viktig kommunal oppgave i tråd med FNs bærekraftmål.

Renovasjon er en lovpålagt oppgave for kommunen, og skal drives etter selvkostprinsippet, det vil si at prisen innbyggerne betaler skal balanseres mot driftsutgiftene. Det ikke akseptabelt med profitt på en tjeneste som skal drives til selvkost.

Våre vurderinger og analyse:

  • Det er gjennomgående få aktører i lokale markeder. Det gjør det er vanskelig å definere markedspris, og konkurransen blir ofte fiktiv.
  • Lokale selskaper blir utkonkurrert av store nasjonale eller internasjonale selskaper.
  • Det var klare eksempler på sosial dumping.
  • Egenregi betyr lavere transaksjonskostnader i form av anbudsutforming, valg av leverandør og oppfølging i kontraktsperioden.
  • Å drive tjenestene selv gir direkte demokratisk kontroll, og bedre styring av virksomheten.
  • Kontraktsperioder på sju til ni år gir lite rom for endring, utvikling og tilpasning.

Fagforbundets konklusjon er: Vi gjør det selv.