Hva gir innbyggerne i landet vårt best sykehustjenester?

Ansvarlig redaktør i tidsskriftet Samfunn og økonomi, Bjarne Jensen, setter spørsmålstegn ved om den nåværende helseforetaksmodellen her i landet er egnet til å gi innbyggerne gode sykehustjenester. Den har blant annet medvirket til nedleggelse av mange av våre mindre lokalsykehus.

Bjarne Jensen er ansvarlig redaktør for fagtidsskriftet Samfunn og økonomi
Av Bjarne Jensen, ansvarlig redaktør i Samfunn og økonomi
Lederen er publisert i Samfunn og økonomi 2/2021

Hvordan skaper vi best sykehustjenester for norske innbyggere? I tidsskriftet Samfunn og økonomi 2/2021 drøfter vi sentrale aspekter ved styring og organisering av våre sykehus. Vi har hatt to hovedmål. Det første er å få fram bakgrunn for og viktige virkninger av den foretaksmodellen som ble innført i 2001. Det andre er å finne fram til viktige ledd i en alternativ modell, basert på at sykehusene er en juvel i vår velferdsstat. Sykehusene skal finansieres av innbyggerne i fellesskap, og tjenestene skal fordeles etter behov.

Idegrunnlaget for foretaksmodellen vi innførte i 2001 var at sykehusdriften skulle gjøres om til forretningsvirksomhet. Den var inspirert av lignenede reformer gjennomført av Thatcher­regimet i Storbritannia. Men i proposisjonen som foreslo foretaksmodellen var hovedmålsettingen for sykehusene formulert på følgende måte:

«Pasientens behov er utgangspunktet for all behandling og kjernen i all pleie. Dette skal prege oppbygging, praksis og ledelse av alle helsetjenester. Reformens overordnete målsetting er at helsetjenestens innhold skal bli bedre sett fra pasientens ståsted.»

Verdigrunnlaget ble beskrevet på denne måten i helseforetaksproposisjonen:

  • Velferdsstatens grunnleggende verdier om likeverd, rettferdighet og solidaritet.
  • Sikre alle tilgang til helsetjenester uavhengig av økonomi og bosted.
  • Helsesektoren skal være underlagt politisk styring for å sikre nasjonale mål. Reformen skal gi sterkere statlig styring.
  • Helsevesenet skal skape trygghet i samfunnet.

Spørsmålet som må stilles er om foretaksmodellen fremmer eller motvirker dette målet og verdigrunnlaget. Den har medvirket til nedleggelse av mange av våre mindre lokalsykehus, og sykehusene har mistet lokal ledelse og lokalt styre. Vi er nå blant de landene som har lavest sengetall i sykehusene i forhold til folketall.

Verst ser det ut for tilbudene i psykiatri og rusomsorg. Disse trendene vil fortsette om foretaksmodellen slik den er nå får fortsette å virke, og mange områder i landet vårt har grunn til å frykte at sykehus, fødeavdelinger og akuttfunksjoner vil forsvinne. Vi risikerer å få en sykehus­sektor som ikke er i samsvar med innbyggernes ønsker og behov.

I framtidas Norge trenger vi både store og små sykehus. Vi trenger samarbeid mellom sykehusene, og ikke minst et godt samarbeid mellom statens sykehus og kommunenes primærhelsetjenester. De undersøkelsene som er gjort, viser også at det er behov for et system som vektlegger fag, kvalitet og medarbeidere høyere. Nå har detaljstyring og rapportering tatt overhånd. Vårt mål med dette nummeret er å gi faglige bidrag og konkrete forslag til denne viktige debatten.