Små skritt i riktig retning

Sommeren 2022 kom evalueringen av pensjonsreformen. De sentrale forslagene fra utvalget er justering av aldersgrensene i pensjonssystemet, forslag til løsninger for uføres alderspensjon, og økt forutsigbarhet for mottakerne av minsteytelser. Fagforbundet skal nå gå grundig gjennom rapporten og gi høringssvar sammen med de andre LO-forbundene, skriver forbundsleder Mette Nord.

Viktige signaler om veien videre for pensjonssystemet

Forbundsleder Mette Nord - evalueringen av pensjonsreformen - små skritt i riktig retning - foto: Birgit Dannenberg - Samfunn og økonomi 2/2022
Foto: Birgit Dannenberg
Mette Nord, leder i Fagforbundet
Kommentaren er publisert i Samfunn og økonomi 2/2022

Sommeren 2022 kom evalueringen av pensjonsreformen. Fagforbundet synes det er positivt at utvalget foreslår en mer forutsigbar justering av nivået på minstepensjonene, og at uføre skal skjermes for deler av levealdersjusteringen. Fagforbundet var ikke direkte representert i utvalget, men vår pensjonsekspert Steinar Fuglevaag har representert SV i utvalget. 

De sentrale forslagene fra utvalget er justering av aldersgrensene i pensjonssystemet, forslag til løsninger for uføres alderspensjon, og økt forutsigbarhet for mottakerne av minsteytelser.

Fagforbundet skal nå gå grundig gjennom rapporten, og vi vil gi høringssvar sammen med de øvrige LO-forbundene.

Opptatt av «sliterne»

Mange har jobber som sliter på helsa og som gjør det svært krevende å stå i jobb til langt oppi 60-årene. Disse blir ofte benevnt «sliterne», og er en gruppe Fagforbundet er opptatt av å ivareta. Vi må se mer på slitertillegg og særaldersgrenser og hvordan dette skal ivareta dem som ikke kan jobbe lenge.

Flertallet i utvalget mener det er vanskelig å identifisere «sliterne», og kommer ikke med forslag om ordninger for disse gruppene, blant annet fordi de mener det vil svekke insentivene til å stå lenge i jobb. Det er Fagforbundet uenig i.

Vi er bekymret for dem som får ødelagt helsa si av å måtte stå lenge i jobb, og som blir nødt til å forlate arbeidslivet som uføre i stedet for å gå av med alderspensjon. Da kan vi ende opp med at innsparinger ett sted tyter ut som kostnader et annet sted.

Bedre pensjonsopptjening for uføre

Pensjonsutvalget foreslår å gi uføre lengre pensjonsopptjening enn de har i dag, i takt med økningen av pensjonsalderen. I dag slutter uføre å tjene opp alderspensjon ved 62 år, noe som gir lave pensjoner.

Utvalget vil skjerme uføre for levealdersjusteringen i pensjonssystemet for dem som er født i 1954 og senere. Uføre kan ikke velge å jobbe lenger for å kompensere for levealdersjustering så lenge de ikke har helse til å jobbe.

Flertallet i utvalget vil at uføre skal få pensjonsopptjening fram til 65 år, mens mindretallet, ønsker full opptjening til 67 år, og at denne grensa i framtida skal settes ved normert pensjonsalder for de yrkesaktive.

Fagforbundet er positiv til at de uføre nå får en skjerming av sin alderspensjon. Dette er helt nødvendig for å sikre et tilstrekkelig og godt nivå for framtida. Fagforbundets holdning til skjerming av uføres alderspensjon ligger nok nærmere mindretallets holdning enn flertallets innstilling. Men det er flere hensyn som her skal avveies i høringssvaret.

Vil øke aldersgrensene

Aldersgrensene for pensjon bør erstattes med et system der grensene heves i takt med økt levealder, mener Pensjonsutvalget. Pensjonsreformen gir arbeidstakere en langt større mulighet til selv å velge når de vil gå av med pensjon. Likevel mener utvalget at dagens aldersgrenser på 62 og 67 år sender et signal til de yrkesaktive om når det er naturlig å vurdere å avslutte yrkeskarrieren.

Pensjonsreformen innebærer at dagens unge må regne med å jobbe lenger enn dagens pensjonister før de kan ta ut pensjon. Unge som er født på 90-tallet må regne med å jobbe til de er 70 og et halvt år.

Dersom en slik økning skal gjennomføres, mener Fagforbundet at dette må følges opp med tiltak som skjermer dem som har fysisk og eller psykisk belastende jobber, eller der det stilles særskilte krav til egenskaper for å utføre oppgavene.

Et positivt element i dette er at aldersgrensene for korttidsytelser som dagpenger og sykepenger også foreslås justert.

Minsteytelsene

Utvalget kommer med forslag om lønnsregulering av minstenivåene framover, men at pensjonene etter uttak skal reguleres som øvrige pensjoner.

Fagforbundet er positiv til at minstepensjonistene skal trygges ved at startnivået skal følge velstandsutviklingen i samfunnet. Vi må imidlertid vurdere nærmere om nivået for garantipensjonene er høyt nok, og om det er riktig at minstenivået i framtida skal reguleres som øvrige pensjoner.

Andre forhold

Fagforbundet registrerer at utvalget påpeker at det må gjøres en jobb med å se på de fordelingsmessige effektene av tjenestepensjonene, spesielt i privat sektor. Fagforbundet er opptatt av at det normale også i privat sektor må være kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner, og ser fram til et videre arbeid med dette. Utvalget beskriver også «samordningsfella» i offentlig tjenestepensjon som et eksempel på helt feil intensiver som må unngås.

Pensjonsutvalget oppfordrer Stortinget til å inngå et nytt pensjonsforlik, og samtidig forplikte seg til jevnlige evalueringer hvert tiende år. Fagforbundet er positiv til at pensjonsreformen følges opp tett framover. Vi må sikre den sosiale bærekraften i pensjonssystemet, slik at systemet har tillit og legitimitet i framtida. Alle må være sikret et godt og forutsigbart liv også som pensjonister.