Kategori: Bjørn Einar Halvorsen

Bjørn Einar Halvorsen

Bjørn Einar Halvorsen er samfunnsøkonom (cand. oecon.). Tidligere har han blant annet vært ekspedisjonssjef i Trygdeavdelingen i Sosial- og helsedepartementet, sekretariatsleder for Pensjonskommisjonen (NOU 2004: 1) og utredningsdirektør i Rikstrygdeverket. Pensjonist fra Arbeids- og sosialdepartementet og Senter for seniorpolitikk.

Kontakt Bjørn Einar Halvorsen
bjorn.halvorsen@wemail.no

Se liste over forfattere for Samfunn og økonomi

Omstilling i arbeidslivet og utstøting av seniorer

Sysselsettingen blant seniorer er ikke spesielt imponerende. Omstillinger og nedbemanninger i arbeidslivet fører med seg at mange eldre støtes ut av arbeidslivet. Men vi har ingen politikk for å forebygge og håndtere dette på en god måte i Norge. Det bør og kan vi skaffe oss, skriver Bjørn Einar Halvorsen.

Bjørn Halvorsen - Stigende aldersgrenser for pensjon – om Pensjonsutvalgets rapport - Samfunn og økonomi 2/2022

Stigende aldersgrenser for pensjon – om Pensjonsutvalgets rapport

Hovedkonklusjonen fra Pensjonsutvalget sommeren 2022 er at pensjonsreformen har vært viktig og nødvendig, og at den i hovedsak virker etter hensikten. Det er imidlertid fortsatt visse sosiale problemer ved både pensjonsreformen og Pensjonsutvalgets forslag, mener Bjørn Einar Halvorsen.