Kategori: Helsetjenester og sykehus

Helsetjenester og sykehus

Bruker Norge bruker mer ressurser på helsetjenester enn andre land og oppnår vi gode nok resultater? Og leverer store sykehus tjenester med bedre kvalitet enn små sykehus? Kan kommunene ivareta sitt ansvar innen helsetjenestene?

Slike forhold må studeres inngående og ses opp mot hvordan helsetjenestene styres. Vurdering er av bl.a. foretaksmodellen og samhandlingsreformen må skje i lys av helsetjenestenes resultater, ressursinnsats og muligheter.

Se flere temaer

Bjarne Jensen er ansvarlig redaktør for fagtidsskriftet Samfunn og økonomi

Vi nærmer oss kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyrene og fylkestingene er sammen med Stortinget de institusjonene som ivaretar vårt folkestyre. I valgene til kommunestyrer og fylkesting velges representanter som på borgernes vegne skal ha det overordnede ansvaret for mange av våre viktigste fellesoppgaver og mye av det vi etter hvert har valgt å benevne som velferdsstaten.

Fellesskapets helsetjeneste er under press

Kommentar fra Fagforbundet: Det er mange tegn som tyder på at helsetjenestene våre er under press. Kommuner og sykehus sliter allerede med å sikre tilstrekkelig bemanning. Det er nødvendig å ta denne utviklingen på alvor og sikre fellesskapets helsetjeneste også i framtida. Ett viktig grep er å tilby hele stillinger.

Trivsel og gode levekår gir livskvalitet

Bedre psykisk velvære er dokumentert å ha sammenheng med høy livskvalitet. Livskvalitet og trivsel har også god påvirkning på den fysiske helsetilstanden. Tiltak som legger til rette for positive faktorer som opplevelse av glede, sosial deltakelse, mestring, autonomi og mening, er derfor sentrale mål for folkehelsearbeidet.

KRONIKK: Psykiatrisk langtidsbehandling er ikke kostnadseffektiv

I 2002 vedtok den norske staten en psykiatrisatsing. Likevel ble ikke pasienter med alvorlige og ofte langvarige sinnslidelser prioritert. Staten kunne bestemme at behandling av disse pasienten skal utløse refusjoner som medfører at også helseforetakene ville prioritere disse pasientene som staten vil prioritere. Slik ble det ikke.

Er det mangel på gynekologer i Norge?

I Norge er det det offentlige som styrer både utdanning og helsetilbud, som tilbyder av de fleste tjenestene. Er det mangel på gynekologer i Norge? Eller manglende rekruttering til spesialiseringen? Tvert om, hevder artikkelforfatteren. En stor andel gynekologer jobber utenfor spesialisthelsetjenesten, og flere av dem som jobber ved sykehusene er avtalespesialister.