Kategori: Karoline Jacobsen Kvalvik

Karoline Jacobsen Kvalvik

Karoline Jacobsen Kvalvik er ph.d., samfunnsplanlegger og fra 12. juni 2023 forsker ved NORCE, avdeling Tromsø. Hun har erfaring fra kommunal planlegging og fylkeskommunal virksomhet, og fra 2015 til 2018 var hun knyttet til forskningsprosjektet EVAPLAN, evaluering av plan- og bygningsloven 2008. Hennes doktorgradsprosjekt er en studie av folkevalgtes rolle i kommunal planstrategi.

Kontakt Karoline Jacobsen Kvalvik:
E-post: karoline.kvalvik@tffk.no

Mot eit planstyrt lokaldemokrati

Planstrategi 4.0 skal etter lova vere vedteke i alle kommunar og fylke i løpet av 2024. Planbasert lokalpolitisk styring inneber at vedtak i kommunestyret baserer seg på, eller refererer til, langsiktige og felles mål, og at jamne folkevalde og veljarane kjenner seg att i det kommunen tek seg til.