Kategori: Liv Johanne Solheim

Liv Johanne Solheim

Liv Johanne Solheim er sosiolog og professor i sosialpolitikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun har i mange år arbeidet med velferdsforskning, og forsket spesielt på utsatte gruppers situasjon og deres arbeidsinkludering. Det gjelder for eksempel uføretrygdede, sosialklienter, flyktninger, sjukemeldte, personer med Downs syndrom, og nå altså eldre arbeidstakere.

Kontakt Liv Johanne Solheim:
Liv.Solheim@inn.no

Seniorer med pensjon – en stor arbeidskraftreserve

Et arbeidsliv hvor flere arbeider lenger, blir av mange ansett som helt nødvendig for at vi skal ha sosialt bærekraftige samfunn med en aldrende befolkning. Hvordan fungerer det eksisterende systemet i offentlig sektor for dem som allerede er eller planlegger å bli pensjonister? Hva er bestemmende for valgene som tas?