Kategori: Mål- og resultatstyring

Mål- og resultatstyring

Artikler med tema: Mål og resultatstyring

Mål- og resultatstyring er et lovfestet prinsipp for styring i staten. Den er inspirert av styring og prinsipper i privat sektor. Mål- og resultatstyring (MRS ) ble pålagt alle statlige virksomheter i 1996. MRS som styringsprinsipp er nedfelt i økonomiregelverket § 4.  Hva mål- og resultatstyring innebærer og hvordan systemet praktiserer er essensielt for å forstå statlig styring i Norge. Mål- og resultatstyringen håndheves av Direktorat for økonomiforvaltning (DØF) 

Mål- og resultatstyring forbindes gjerne med New Public Management – som er et sett med styringsprinsipper for offentlig virksomhet som har blitt innført for å effektivisere det offentlig med styringsmekanismer som skal få det offentlige til å ligne mer på privat sektor.

Se flere temaer