Kategori: New Public Management

TEMA: NEW PUBLIC MANAGEMENT I SAMFUNN OG ØKONOMI

New Public Management (NPM)

New Public Management kan ikke egentlig betegnes som en ideologi, selv om tankene som ligger bak ligner. Det som kalles New Public Management eller NPM er et sett med styringsprinsipper for offentlig sektor. Tilhengerne av disse styringsprinsippene vil gjerne ikke bruke begrepet New Public Management og ikke sjelden sier de:

«Dette New Public Managementet – hva er det egentlig?»

Begrepet brukes av av statsvitere og av dem som er motstandere av denne måten å styre offentlig sektor på. Begrepet NPM er nærmest som skjellsord å regne.

Det er en rekke tiltak, ordninger og styringsmodeller som kan sies å være et utslag av New Public Management, som for eksempel helseforetaksmodellen og mål- og resultatstyring.

NMP er en rekke styringsprinsipper for offentlig sektor som er kjennetegnet ved at de har som mål å effektivisere offentlig sektor ved å forsøke å få den til å ligne mer på privat næringsliv.

Vi har innført en rekke prinsipper som kan kalles New Public Management i norsk offentlig forvaltning.

New Public Management blir ofte sett på som et utslag av 80-tallets nyliberalisme som Margareth Thatcher og Ronald Reagan spesielt var eksponenter for. Mye av tankegangen er imidlertid langt eldre og den kan ikke egentlig sees på som rent liberalistisk i og med at den inneholder veldig mange og tydelige elementer av venstreorientert planstyring.

NPM representerer heller ingen enhetlig teoretisk tilnærming til offentlig styring, men er snarere fellesbetegnelse for en rekke tiltak, prinsipper og metoder for organisering og styring av offentlig virksomhet.

NPM-tiltak vi har i Norge i større eller mindre grad:

Mål- og resultatstyring (MRS)
– Ostehøvelkutt eller avbyråkratiserings- og effektivisering (ABE)
Konkurranseutsetting
– Internfakturering og internprising også kalt horisontal samhandel.
– Stykkprisfinansiering /innsatsstyrt finansiering (ISF)
– Privatisering
– Bestiller-utørermodeller
– Foretaksorganisering av offentlig virksomhet
– Incentivordninger og belønningssystemer
– Flat struktur og organisering i mindre resultatenheter
– Profesjonell eller enhetlig ledelse
– Standardisering med «best practices» og Key Performance Indicators (KPI)

Helseforetaksmodellen og samhandlingsmodellen er konkrete eksempler på New Public Management i den offentlige helsetjenesten.

Karl Sæbjørn Kjøllesdal, seniorrådgiver, Oslo Universitetssykehus - Økonomisk styring av norske sykehus med regnskapsloven: Ble styringen bedre? Samfunn og økonomi 1/2022

Økonomisk styring av norske sykehus med regnskapsloven: Ble styringen bedre?

Helsereformen i 2001 rettet seg inn mot to problemer: Fjerne svarteperspill (og behov for ekstrabevilgninger fra Stortinget) samt bedre den økonomiske styringen av sykehusene. Virkemiddelet ble statlig eierskap og innføring av regnskapsloven fra privat sektor. Sykehusene fikk i oppgave å husholdere med midler til både drift og investering. Forventningene var at innføring av forretningsregnskap skulle gi «mer helse for pengene». Er dette resultatet etter 20 år?

New Public Management - Johan Reisang - Samfunn og økonomi 1/2022

Monstermaskinen New Public Management

New Public Management (NPM), eller ny offentlig styring, er inspirert av kapitalismen i privat sektor der ansvaret deles opp og fragmenteres. Denne monstermaskinen ble født i Storbritannia på 80-tallet. Thatcher og Reagan startet det. Tony Blair og Jens Stoltenberg videreførte initiativet. De største partiene i Norge innførte NPM med stor entusiasme. En konsekvens av NPM er et blindt fokus på produksjon. Kvantitet blir viktigere enn kvalitet. Ettersom fristene ofte er korte og vi skal ha alt til lavest mulig pris, blir ofte kvaliteten deretter.

Gir dagens årsregnskap nyttig informasjon om sykehus – og for hvem? Fanny Voldnes - Samfunn og økonomi 2/2021

Gir dagens årsregnskap nyttig informasjon om sykehus?

Med helseforetaksreformen i 2001 ble sykehusene organisert i forretningskonsern og underlagt regnskapsloven som er laget for forretningsdrift i privat sektor. I årene etterpå er det stadig stilt spørsmål ved om hvor egnet dette systemet er for sykehustjenester.

Trepartssamarbeidet i kommunal sektor illustrert med et prosjekt om livsfasepolitikk I Fredrikstad kommune.

Trepartssamarbeidet og legitimitet:

Trepartssamarbeidet i kommunal sektor illustrert med et prosjekt om livsfasepolitikk I Fredrikstad kommune. Formålet med artikkelen er å belyse konkurransen mellom beslutninger som tas på likeverdig og bredt grunnlag, og beslutninger som legger vekt på penger, tid, deltakere, formelle prosedyrer og kompetanse.