Kategori: New Public Management

TEMA: NEW PUBLIC MANAGEMENT I SAMFUNN OG ØKONOMI

New Public Management (NPM)

NMP er en rekke styringsprinsipper for offentlig sektor som er kjennetegnet ved at de har som mål å effektivisere offentlig sektor ved å forsøke å få den til å ligne mer på privat næringsliv.

Vi har innført en rekke prinsipper som kan sies å være et utslag av  New Public Management i norsk offentlig forvaltning, som for eksempel helseforetaksmodellen og mål- og resultatstyring.

New Public Management blir ofte sett på som et utslag av 80-tallets nyliberalisme som Margareth Thatcher og Ronald Reagan spesielt var eksponenter for. Mye av tankegangen er imidlertid langt eldre og den kan ikke egentlig sees på som rent liberalistisk i og med at den inneholder veldig mange og tydelige elementer av venstreorientert planstyring.

New Public Management kan ikke egentlig betegnes som en ideologi, selv om tankene som ligger bak ligner. NPM representerer heller ingen enhetlig teoretisk tilnærming til offentlig styring, men er snarere fellesbetegnelse for en rekke tiltak, prinsipper og metoder for organisering og styring av offentlig virksomhet.

NPM-tiltak vi har i Norge i større eller mindre grad:

Mål- og resultatstyring (MRS)
– Ostehøvelkutt eller avbyråkratiserings- og effektivisering (ABE)
Konkurranseutsetting
– Internfakturering og internprising også kalt horisontal samhandel.
– Stykkprisfinansiering /innsatsstyrt finansiering (ISF)
– Privatisering
– Bestiller-utørermodeller
– Foretaksorganisering av offentlig virksomhet
– Incentivordninger og belønningssystemer
– Flat struktur og organisering i mindre resultatenheter
– Profesjonell eller enhetlig ledelse
– Standardisering med «best practices» og Key Performance Indicators (KPI)

Helseforetaksmodellen og samhandlingsmodellen er konkrete eksempler på New Public Management i den offentlige helsetjenesten.

Trepartssamarbeidet i kommunal sektor illustrert med et prosjekt om livsfasepolitikk I Fredrikstad kommune.

Trepartssamarbeidet og legitimitet:

Trepartssamarbeidet i kommunal sektor illustrert med et prosjekt om livsfasepolitikk I Fredrikstad kommune. Formålet med artikkelen er å belyse konkurransen mellom beslutninger som tas på likeverdig og bredt grunnlag, og beslutninger som legger vekt på penger, tid, deltakere, formelle prosedyrer og kompetanse.