For forfattere

Retningslinjer for manuskripter

Redaksjonen tar fortløpende imot manuskripter. I tillegg inspirerer redaksjonen til relevante artikler. Alle artikler vil bli gitt en redaksjonell behandling. Redaksjonen avgjør om temaet passer tidsskriftets formål og profil og har et faglig innhold og en form som gjør det aktuelt å bruke artikkelen. Artikler som er trykket kan legges i åpne institusjonelle arkiv. Kilde skal oppgis.

Samfunn og økonomi er et NVI-godkjent tidsskrift. Publikasjonspoeng kan registreres i Cristin, Den enkelte forfatter eller institusjon har ansvar for å registrere artikler der.

Fagfellevurdering

Vitenskapelige artikler som tidsskriftet ønsker å trykke vil bli sendt videre til fagfellevurdering. Forfatteren må gjerne gi forslag om relevante fagfeller, men redaksjonen står fritt til å vurdere dette. Ved fagfellevurdering blir forfatternavn tatt bort, slik at den som vurderer ikke kjenner forfatterens navn. Også fagfellenes kommentarer vil være anonymisert. Forfatteren vil få tilsendt kommentarer og endringsforslag, og kan dermed gjøre nødvendige endringer før publisering. Deretter kan det bli det en ny runde fagfellevurdering. 

Artikler som er fagfellevurdert, blir merket som det i tidsskriftet.

Fagfellevurdering kan være en krevende prosess som tar tid. Redaksjonen forutsetter at den som har et manus til fagfellevurdering ikke sender samme manus til andre tidsskrifter samtidig.

Forfatterinstruks

Manuskriptet sendes elektronisk til redaksjonen@samfunnogokonomi.no

Manuskriptet sendes i Word, skrifttype Times New Roman.

Artiklene skal normalt være på ca. 40.000 tegn og ikke lenger enn 60.000 tegn, inkludert et sammendrag på maksimum 200 ord. Figurer og tabeller skal være nummerert og ha en egen tekst som kort beskriver hva vi ser. Legg også ved en liste over de 5-10 viktigste søkeordene for artikkelen.

Det skal gis en kort forfatteromtale. På egen fil legges ved foto av forfatteren. Institusjonstilhørighet skal oppgis, og videre skal det føres opp navn, akademisk tittel, fødselsår, adresse og e-postadresse.

Referanser føres opp i APA-standard, se malen som er utarbeidet for Samfunn og økonomi her.

For øvrig kan spørsmål omkring referanser rettes til redaksjonen.

Se liste over forfattere