Om fagtidsskriftet Samfunn og økonomi

Formålet med fagtidsskriftet Samfunn og økonomi er kunnskapsutvikling og formidling av kunnskap gjennom vitenskapelige artikler om hvordan styre, utvikle og organisere offentlig virksomhet. Tidsskriftet avgrenses til fagområdene offentlig virksomhets økonomi, styring og organisering i Norge. Aspekter som står sentralt er demokrati og folkestyre, samarbeid mellom politikk, ledelse, medarbeidere og profesjoner, og medarbeidernes rolle i offentlig forvaltning.

Fagtidsskriftet Samfunn og økonomi skal fremme debatt og styrke kommunikasjonen mellom forskere og yrkesutøver på ulike felt. Det skal stimulere til forskning og bidra til at faglig politikk og beslutninger tas på kunnskapsbasert grunnlag. Samtidig skal det sikre at forskning når ut til et bredt publikum.

I perioden 2012-2020 ble Samfunn og økonomi utgitt som et bilag til Fagbladet.

Formålsparagraf:
Tidsskriftet utgis av Kommunekonsult AS på oppdrag fra Fagforbundet.
«Tidsskriftet Samfunn og økonomi er et frittstående vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurderte artikler. Det kan også tas inn andre relevante artikler og faglige kommentarer. Tidsskriftet redigeres etter prinsippene i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten og med en egen ansvarlig redaktør.

Formålet er kunnskapsutvikling, formidling av kunnskap og å fremme debatt og styrke kommunikasjonen mellom forskere og yrkesutøvere. Det skal stimulere til forskning og bidra til at faglig politikk og beslutninger tas på kunnskapsbasert grunnlag. Distribusjon via Fagbladet skal sikre at forskning når ut til et bredt publikum.

Tidsskriftet avgrenses til fagområdene offentlig virksomhets økonomi, styring og organisering i Norge. Sentrale aspekter er demokrati og folkestyre, samspill og konflikter mellom politikk, ledelse, medarbeidere og profesjoner, og medarbeidernes rolle i offentlig forvaltning. Viktige elementer er vitenskapelige artikler knyttet til å beskrive og vise utviklingstrekk ved den norske modellen.”

Redaksjonsråd

Bjarne Jensen - medlem av redaksjonsrådet i fagtidsskriftet Samfunn og økonomi
Bjarne Jensen

Bjarne Jensen
Bjarne Jensen er ansvarlig redaktør for fagtidsskriftet Samfunn og Økonomi.

Han er professor i offentlig økonomi og tidligere ansatt ved Høgskolen i Hedmark. Sosialøkonom fra Universitetet i Oslo.

Spesielt opptatt av finansiering, styring og planlegging i kommuner og offentlige velferdstjenester.

Tidligere adm.dir. i Kommunekreditt, rådmann i Bergen og Kristiansand, førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder og ansatt i Finans- og Sosialdepartementet.

Han har skrevet flere bøker om Kommune-Norge, og har også ledet flere offentlige utredninger om finansiering og styring av offentlige velferdstjenester.
bjarne.jensen@inn.no

Fanny Voldnes - medlem av redaksjonsrådet fagtidsskriftet i Samfunn og økonomi
Fanny Voldnes

Fanny Voldnes
Registrert revisor fra BI (1988) og cand.philol fra Universitetet i Oslo (2000). Var leder av Samfunnsøkonomisk avdeling i Fagforbundet i ni år, og er nå spesialrådgiver i Kommunekonsult og Fagforbundet.

Hun har revisorbevilling, og arbeidet flere år i et av de store private revisjonsselskapene. Ble ansatt i Fagforbundet i 2010 og kom fra nestlederstilling i næringspolitisk avdeling i LO.

Har de siste 15 årene i hovedsak arbeidet med problemstillinger knyttet til markedsrettingen av offentlig sektor, om konsekvenser for politisk styring, innsyn og kontroll og spesielt bruken av forretningsorienterte regnskaper og selskapsorgani­sering anvendt på velferdsoppgaver.

Har sittet i offentlige utvalg for LO. fanny.voldnes@fagforbundet.no

Nils Aarsæther - medlem av redaksjonsrådet i Samfunn og økonomi - fagtidsskriftet
Nils Aarsæther

Nils Aarsæther
Dr.philos. og professor emeritus ved Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsvitskap. Forskingsfelt: Lokalt demokrati, kommunal planlegging og næringsutvikling.

Aarsæther har arbeidd med desse tema i Nord-Norge, i dei nordiske landa, og mot russiske og kanadiske kommunar. Han virka som professor i samfunnsplanlegging 1993-2017, og deltok i evalueringa av plan- og bygningslova, ferdigstilt i 2018. Forskinga er følgd opp gjennom lærebøker, foredrag, rådgiving og politikk. Aarsæther var leiar av Troms Nei til EU 1991–1996, vald inn i Senterpartiets sen­tralstyre 2005–2013 (no utan partitilknyting).

Han har engasjert seg sterkt i motstanden mot samanslåing av kommunar og fylke, der dette har skjedd på tvers av lokal vilje.
nils.aarsether@uit.no

Alf Inge Jansen - medlem av redaksjonsrådet i Samfunn og økonomi - fagtidsskriftet
Alf Inge Jansen

Alf-Inge Jansen
Dr.philos., professor emeritus, Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og forsker I, Transportøkonomisk institutt, Oslo.

Forskningsfelt: Offentlig politikk og for­valtning, blant annet formingen og etablerin­gen av miljøvern som politisk sektor i Norge. Har sammen med Oddgeir Osland og Atle Nyhagen publisert artikler og papers om klimapolitikken og økologisk modernisering. Arbeider nå med spørsmål vedrørende temaer som: Økonomiske instrumenter som virkemidler i miljøpolitikken på transport­ feltet, og økonomene og offentlig politikk. Gjesteforsker og foreleser ved europeiske universiteter, og har vært medlem av inter­nasjonale faglige komiteer. 
alfingejansen@gmail.com

Unni Hagen - medlem av redaksjonsrådet i Samfunn og økonomi - fagtidsskriftet
Unni Hagen

Unni Hagen
Master i offentlig ledelse og styring fra Høgskolen i Innlandet (2015), campus Rena. Kommunalkandidatutdanning fra Norges kommunal­ og sosialhøyskole (1991). Ble ansatt i Fagforbundet i 1997, og har jobbet som rådgiver i samfunnspolitisk avdeling med blant annet ansvar for sykehusreformen i mange år.

Har vært leder for Fagforbundets strategiske stab, som blant annet har hatt et overordnet ansvar for kommunereformen, og er nå spesialrådgiver i forbundet, med strategi­ og planarbeid som ansvarsområde. Følger med på virkninger av reformene i offentlig sektor i samarbeid med Lokal­ samfunnsforeningen. Har også vært ansatt i Oslo kommune og som politisk rådgiver på Stortinget.
unni.hagen@fagforbundet.no

Pål Bjerke er medlem av redaksjonsrådet i Samfunn og økonomi
Paul Bjerke

Paul Bjerke
Professor journalistutdanninga,  Høgskulen i Volda og tilknyttet forskningsstiftelsen De Facto.

Utdannet mag.art. i sosiologi og PhD i medievitenskap ved Universitetet i Oslo.

Har vært journalist i dagspressen og redaktør i Klassekampen.

Hans forskning har vært knyttet til profesjoner/presseetikk/, medienes dekning av politikk og fagbevegelse samt arbeidsforhold og omstillinger i offentlig sektor.
paul.bjerke@de­facto.no


Kontakt Samfunn og økonomi

For forfattere: Se informasjon om innsending av artikler

Ansvarlig redaktør: Bjarne Jensen. bjarne.jensen@inn.no

Redaksjon: Gunnar Gussgard (som sammen med ansvarlig redaktør tilrettelegger artiklene for å kunne publiseres i tidsskriftet).

Redaksjonen kan kontaktes på e-post eller telefon redaksjonen@samfunnogokonomi.no
Telefon: 23 06 40 00 


Utgiver av Samfunn og økonomi er Kommunekonsult AS.
Kommunekonsult tilbyr også kommuner, fylkeskommuner, kommunale virksomheter, statlige foretak, fagforeninger, fagforbund og organisasjoner rådgivning med utvikling, omstilling, effektivisering og gjennomføring av sin virksomhet.
Se Kommunekonsult.no for mer informasjon