Om fagtidsskriftet Samfunn og økonomi

Formålet med fagtidsskriftet Samfunn og økonomi er kunnskapsutvikling og formidling av kunnskap gjennom vitenskapelige artikler om hvordan styre, utvikle og organisere offentlig virksomhet. Tidsskriftet avgrenses til fagområdene offentlig virksomhets økonomi, styring og organisering i Norge. Aspekter som står sentralt er demokrati og folkestyre, samarbeid mellom politikk, ledelse, medarbeidere og profesjoner, og medarbeidernes rolle i offentlig forvaltning.

Fagtidsskriftet Samfunn og økonomi skal fremme debatt og styrke kommunikasjonen mellom forskere og yrkesutøver på ulike felt. Det skal stimulere til forskning og bidra til at faglig politikk og beslutninger tas på kunnskapsbasert grunnlag. Samtidig skal det sikre at forskning når ut til et bredt publikum.

I perioden 2012-2020 ble Samfunn og økonomi utgitt som et bilag til Fagbladet. I perioden 2021-2023 ble Samfunn og økonomi utgitt av Kommunekonsult AS på oppdrag fra Fagforbundet. Fra 2024 utgis Samfunn og økonomi av Fagforbundet.

Formålsparagraf:
Tidsskriftet utgis av Kommunekonsult AS på oppdrag fra Fagforbundet.
«Tidsskriftet Samfunn og økonomi er et frittstående vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurderte artikler. Det kan også tas inn andre relevante artikler og faglige kommentarer. Tidsskriftet redigeres etter prinsippene i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten og med en egen ansvarlig redaktør.

Formålet er kunnskapsutvikling, formidling av kunnskap og å fremme debatt og styrke kommunikasjonen mellom forskere og yrkesutøvere. Det skal stimulere til forskning og bidra til at faglig politikk og beslutninger tas på kunnskapsbasert grunnlag. Distribusjon via Fagbladet skal sikre at forskning når ut til et bredt publikum.

Tidsskriftet avgrenses til fagområdene offentlig virksomhets økonomi, styring og organisering i Norge. Sentrale aspekter er demokrati og folkestyre, samspill og konflikter mellom politikk, ledelse, medarbeidere og profesjoner, og medarbeidernes rolle i offentlig forvaltning. Viktige elementer er vitenskapelige artikler knyttet til å beskrive og vise utviklingstrekk ved den norske modellen.”

Redaksjonsråd

Fanny Voldnes - redaksjonsrådet i Samfunn & Økonomi
Fanny Voldnes

Fanny Voldnes
Registrert revisor fra BI (1988) og cand.philol fra Universitetet i Oslo (2000). Var leder av Samfunnsøkonomisk avdeling i Fagforbundet i ni år, og er nå spesialrådgiver i Kommunekonsult og Fagforbundet.

Hun  har revisorbevilling, og arbeidet flere år i et av de store private revisjonsselskapene. Tidligere nestleder i næringspolitisk avdeling i LO.

Arbeider hovedsakelig med problemstillinger knyttet til markedsrettingen av offentlig sektor, om konsekvenser for politisk styring, innsyn og kontroll, og spesielt bruken av forretningsorienterte regnskaper og selskapsorganisering i velferdstjenestene. Har sittet i offentlige utvalg for LO.

Fra 2024 ansvarlig redaktør for Samfunn og økonomi. fanny.voldnes@fagforbundet.no

Bjarne Jensen er ansvarlig redaktør for fagtidsskriftet Samfunn og økonomi
Bjarne Jensen

Bjarne Jensen
Professor emeritus i offentlig økonomi, tidligere ansatt ved Høgskolen i Innlandet. Sosialøkonom fra Universitetet i Oslo.

Spesielt opptatt av finansiering, styring og planlegging i kommuner og offentlige velferdstjenester.

Tidligere adm.dir. i Kommunekreditt, rådmann i Bergen og Kristiansand, førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder og ansatt i Finansdepartementetog Sosialdepartementet

Han har skrevet flere bøker om Kommune-Norge, og har også ledet flere  offentlige utredninger om finansiering og styring av offentlige velferdstjenester. Fra 2021 til 2024 var han ansvarlig redaktør av fagtidsskriftet Samfunn og økonomi, som ble utgitt av Kommunekonsult.
bjarne.jensen@inn.no

Nils Aarsæther er medlem av redaksjonsrådet i Samfunn og økonomi
Nils Aarsæther

Nils Aarsæther
Dr.philos. og professor emeritus ved Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsvitskap. Forskingsfelt: Lokalt demokrati, kommunal planlegging og næringsutvikling. 

Har arbeidd med desse tema i Nord-Norge, i dei nordiske landa, og mot russiske og kanadiske kommunar.

Professor i samfunnsplanlegging 1993–2017, og deltok i evalueringa av plan- og bygningslova (2018).

Forskinga er følgd opp gjennom lærebøker, foredrag, rådgiving og politikk. Leiar av Troms Nei til EU 1991–1996, med i Senterpartiets sentralstyre 2005–2013 (no utan partitilknyting).

Sterkt engasjert i motstanden mot samanslåing av kommunar og fylke på tvers av lokal vilje.
nils.aarsether@uit.no

Alf Inge Jansen - medlem av redaksjonsrådet i Samfunn og økonomi - fagtidsskriftet
Alf Inge Jansen

Alf-Inge Jansen
Dr.philos., professor emeritus, Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Forskningsfelt: Offentlig politikk og forvaltning, blant annet formingen og etableringen av miljøvern som politisk sektor i Norge.

Har sammen med Oddgeir Osland og Atle Nyhagen publisert artikler og papers om klimapolitikken og økologisk modernisering.
Arbeider med spørsmål vedrørende temaer som: Økonomiske instrumenter som virkemidler i miljøpolitikken på transportfeltet, og Økonomene og offentlig politikk.

Gjesteforsker og foreleser ved europeiske universiteter, og har vært medlem av internasjonalefaglige komiteer
alfingejansen@gmail.com

Unni Hagen - medlem av redaksjonsrådet i Samfunn og økonomi - fagtidsskriftet
Unni Hagen

Unni Hagen
Master i offentlig ledelse og styring fra Høgskolen i Innlandet (2015), campus Rena.

Kommunalkandidatutdanning fra Norges kommunal- og sosialhøyskole (1991). Tidligere ansatt i Oslo kommune og som politisk rådgiver på Stortinget. Fra 1997 rådgiver i samfunnspolitisk avdeling i Fagforbundet, med blant annet ansvar for sykehusreformen.

Har vært leder for Fagforbundets strategiske stab, som blant annet har hatt et overordnet ansvar for kommunereformen, og er nå spesialrådgiver, med strategi- og planarbeid som ansvarsområde.

Følger med på virkninger av reformene i offentlig sektor, i samarbeid med Lokalsamfunnsforeningen.
unni.hagen@fagforbundet.no

Pål Bjerke er medlem av redaksjonsrådet i Samfunn og økonomi
Paul Bjerke

Paul Bjerke
Professor emeritus i journalistikk ved Høgskuleni Volda, og tilknyttet forskningsstiftelsen De Facto. Utdannet mag.art. i sosiologi og PhD i medievitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Har vært journalist i dagspressen og redaktør i Klassekampen.

Hans forskning har vært knyttet til profesjoner, presseetikk og medienes dekning av politikk og fagbevegelse. De siste årene har han utgitt bøker om kulturtidsskrifter, innkjøpsordningene for litteraturstøtte og pressestøtten. I forskningsstiftelsen De Facto har han særlig vært opptatt av arbeidsforhold og omstillinger i offentlig sektor.

Han har også skrevet historien til flere fagforeninger.
paul.bjerke@de­facto.no

Kristin Reichborn-
Kjennerud

Kristin Eichborn-Kjennerud
Forsker 1 ved Arbeidsforsknings-instituttet OsloMet – storbyuniversitetet.

Statsviter og sosiolog med forskningsfelt: Styring og kontroll i offentlig sektor, evaluering/forvaltningsrevisjon, deltakende demokrati, bærekraftig byutvikling, bærekraft i offentlige innkjøp, offentlige innkjøp av mat og dyrking i byutvikling.

Doktorgrad på effekten av forvaltningsrevisjon.

Leder arbeidspakken i Horizon-prosjektet EdiCitNet.

Har vært gjesteforeleser ved Stanford University i Palo Alto, California, ved the Center of Urban Research, ved Humboldt University i Berlin og ved Universidad Complutense i Madrid.
Kristin.Reichborn-Kjennerud@oslomet.no

Ebba Boye

Ebba Boye

Master i samfunnsøkonomi, The New School, New York (2017).

Ansatt i samfunnspolitisk avdeling i LO.

Grunnlegger og tidligere leder for Rethinking Economics Norge (2017–2020).

Medredaktør for Økonomisk tenkning. Bidrag til mangfold i økonomifaget (Solum Bokvennen, 2021).

Har skrevet flere rapporter, blant annet Sirkulær fremtid – om skiftet fra lineær til sirkulær økonomi (FIVH, 2019), TiSA-avtalens konsekvenser for helse- og omsorgstjenester i Norge (Nei til EU, 2016), Før det smeller. Politiske tiltak mot ekstreme boligpriser (Manifest, 2013), og Fritt fall. Konsekvenser av privatisering og konkurranse i den svenske skolen (Manifest, 2012).
ebba.boye@lo.no


Kontakt Samfunn og økonomi

For forfattere: Se informasjon om innsending av artikler

Ansvarlig redaktør: Fanny Voldnes Fanny.Voldnes@fagforbundet.no

Redaksjonen kan kontaktes på e-post eller telefon redaksjonen@samfunnogokonomi.no
Telefon: 23 06 40 00 

Utgiver av Samfunn og økonomi er Fagforbundet.