Omstilling i arbeidslivet og utstøting av seniorer

Sysselsettingen blant seniorer er ikke spesielt imponerende. Omstillinger og nedbemanninger i arbeidslivet fører med seg at mange eldre støtes ut av arbeidslivet. Men vi har ingen politikk for å forebygge og håndtere dette på en god måte i Norge. Det bør og kan vi skaffe oss, skriver Bjørn Einar Halvorsen.

Seniorer med pensjon – en stor arbeidskraftreserve

Et arbeidsliv hvor flere arbeider lenger, blir av mange ansett som helt nødvendig for at vi skal ha sosialt bærekraftige samfunn med en aldrende befolkning. Hvordan fungerer det eksisterende systemet i offentlig sektor for dem som allerede er eller planlegger å bli pensjonister? Hva er bestemmende for valgene som tas?

Bjarne Jensen er ansvarlig redaktør for fagtidsskriftet Samfunn og økonomi

Vi nærmer oss kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyrene og fylkestingene er sammen med Stortinget de institusjonene som ivaretar vårt folkestyre. I valgene til kommunestyrer og fylkesting velges representanter som på borgernes vegne skal ha det overordnede ansvaret for mange av våre viktigste fellesoppgaver og mye av det vi etter hvert har valgt å benevne som velferdsstaten.

Heltidsgapet, kjønn og yrkeshierarki

Er det slik at det å jobbe deltid ikke bare kan knyttes til kvinners omsorgsforpliktelser overfor barn og familie, men at muligheten for å ha en heltidsstilling også avhenger av hvor man befinner seg i yrkeshierarkiet? Hvis dette er tilfelle, må vi analysere deltid som noe mer enn et kvinnefenomen, og se det i et klasseperspektiv og ut ifra posisjoner i arbeidsmarkedet.

Hva er en kommune – og hvordan kan vi utvikle kommunene framover?

En viktig forutsetning for lokalt og regionalt folkestyre er at kommuner og fylkeskommuner oppleves som relevante politiske enheter, at de har et visst selvstyre, og at de har oppgaver som er viktige for innbyggerne deres. Det er mange muligheter for å videreutvikle og styrke kommunesektoren, men det krever ressurser og politisk vilje.

Fellesskapets helsetjeneste er under press

Kommentar fra Fagforbundet: Det er mange tegn som tyder på at helsetjenestene våre er under press. Kommuner og sykehus sliter allerede med å sikre tilstrekkelig bemanning. Det er nødvendig å ta denne utviklingen på alvor og sikre fellesskapets helsetjeneste også i framtida. Ett viktig grep er å tilby hele stillinger.

Trivsel og gode levekår gir livskvalitet

Bedre psykisk velvære er dokumentert å ha sammenheng med høy livskvalitet. Livskvalitet og trivsel har også god påvirkning på den fysiske helsetilstanden. Tiltak som legger til rette for positive faktorer som opplevelse av glede, sosial deltakelse, mestring, autonomi og mening, er derfor sentrale mål for folkehelsearbeidet.