Samfunn og økonomi utgave 1 – 2012

«Vi bruker mest men er ikke best» er det fakta eller er det en myte?

Redaktør i Samfunn og økonomi, Bjarne Jensen tar i denne utgaven av Samfunn og økonomi et oppgjør med denne populære og seiglivede myten.

Helseminister Hanssen introduserte samhandlingsreformen med følgende utsagn om vår ressursinnsats til helsetjenester: «Vi bruker mest, men er ikke best .» Etterfølgeren Strøm-Erichsen har fulgt opp og hevder at hver tredje ansatte i Norge må sysselsettes i helsesektoren dersom vi ikke stopper en pågående utvikling .

La oss starte med å innrømme at det er vanskelig å sammenligne ressursbruk mellom land . Men det er feil å påstå at Norge har høyere ressursbruk pr. innbygger til helsetjenester enn sammenlignbare land . Dersom vi definerer helsetjenester likt, og korrigerer for lønns- og prisforskjellene knyttet til innsatsfaktorene i helsesektoren (lønn, medisiner osv .), er helseutgiftene pr. innbygger i Norge omtrent på gjennomsnittet for europeiske land, og faktisk vesentlig lavere enn andre land med høyt inntektsnivå .

Skriver redaktør Bjarne Jensen

Høy ressursbruk i helsetjenestene – en myte
Bjarne Jensen 

Vi satser på kunnskap
Jan Davidsen

Bruk av forretningsorienterte regnskaper i New Zealands sentralregjering
Sue Newberry

OPS – dumt og dyrt
Hallvard Bakke

Fallgruver i gjennomføring av planlagte organisasjonsendringer
Oscar Amundsen, Trond Kongsvik

FAFO-rapport 2011: Kommunen som samfunnsutvikler – drivere og hindringer for næringsutvikling og sysselsettingsarbeid
Tore Martin Holm

Norske kommuner – noen myter og realiteter
Bjarne Jensen, Ole Gustav Narud

KOSTRAs tall er ikke sammenlignbare
Stein Østre

Ta tjenestene tilbake!
Asbjørn Wahl

Bokanmeldelse

Modern times
Harry Herstad