Samfunn og økonomi – utgave 1 – 2015

Tema: Et Norge i forandring

Dette nummeret av Samfunn og økonomi handler om store reformer og et Norge i forandring.

Regjeringen Solbergs produktivitetskommisjon kom med sin første rapport i februar. Den er særlig opptatt av en mer effektiv offentlig sektor. Påstandene er at der har vi store effektivitetsutfordringer. Reformoppskriften er større enheter, mer konkurranseutsetting, mer marked og styring etter samme prinsipper som private bedrifter. At dette vil gi oss bedre offentlige tjenester er først og fremst et ideologisk standpunkt og ikke basert på fakta og forskning.

Et interessant forhold produktivitetskom- misjonen trekker fram er at reformer bør være bedre forberedt og utredet. Det er ikke van- skelig å være enig. Den reformivrige regjerin- gen og dens støttespillere burde også spørre seg om deres reformforslag er godt nok utre- det.

Skriver fagredaktør Bjarne Jensen i sin leder i denne utgaven.

Mer stordrift og kommers i offentlig sektor – en god løsning for lille Norge?
Fagredaktør Bjarne Jensen

Blåblå produktivitetskommisjon
Hallvard Bakke

Styring av informasjonsteknologi i offentlig sektor
Knut Ingar Westeren

Samme hvem som gjør det?
Fanny Voldnes

Ulike erfaringar frå ulike tenester: Korleis interkommunalt samarbeid verkar inn på brukarane si tilfredsheit
Marthe L. Holum og Tor G. Jakobsen 

Frå høgskule til filial: Kven kan utvikle eller avvikle høgre utdanning i framtida?
Håvard Teigen

Misvisende fra produktivitetskommisjonen
Bjarne Jensen

Det glade vanvidd
Harry Herstad