Stikkord: Aldrende befolkning

Artikler med stikkord «Aldrende befolkning»

Se også andre temaer og stikkord og oversikt over utgaver av Samfunn og økonomi

Pensjonsfondets opptur

Et viktig mål for Pensjonsutvalget sommeren 2022 var å sikre pensjonssystemets økonomiske bærekraft, samtidig som systemet er sosialt bærekraftig. Disse to bærekraftsmålene står tilsynelatende i motsetning til hverandre. Hvordan kan vi vite hva vi har råd til mange tiår fram i tid?

Det norske trygde- og pensjonssystemet 1894–1967

Historien om hvordan vårt trygde- og pensjonssystem ble utviklet fram til vi fikk folketrygden i 1967. Artikkelen bygger på et upublisert manus av daværende underdirektør Frank Tennung, som døde rett etter at lovarbeidet var gjennomført og forelagt Stortinget.

Tillit er samfunnets grunnkapital

Vårt samfunn er bygd på tillit. Svikter tilliten til myndighetene, får polarisering og ekstremisme fotfeste. Tillit er vesentlig også for krisehåndtering. Et internasjonalt innovasjonsprosjekt har vist at tillit til myndighetene kjennetegner landene som har håndtert koronapandemien best,. Jose Julio Gonzalez er professor emeritus ved Universitetet i Agder.

Små skritt i riktig retning

Sommeren 2022 kom evalueringen av pensjonsreformen. De sentrale forslagene fra utvalget er justering av aldersgrensene i pensjonssystemet, forslag til løsninger for uføres alderspensjon, og økt forutsigbarhet for mottakerne av minsteytelser. Fagforbundet skal nå gå grundig gjennom rapporten og gi høringssvar sammen med de andre LO-forbundene, skriver forbundsleder Mette Nord.

Kan regnskapsregler redde en forutsigbar tjenestepensjon og AFP? Fanny Voldnes - Samfunn og økonomi 2/2022

Kan regnskapsregler redde en forutsigbar tjenestepensjon og AFP?

Hvordan regnskapsreglene brukes, har mye å si for pensjonsutviklingen i både privat og offentlig sektor. Og ikke minst for AFP-ordningen. I denne artikkelen rettes oppmerksomheten mot hvordan bruken av regnskapsreglene har medvirket til redusert kjøpekraft og større ulikhet mellom vanlige lønnsmottakere, og hvordan dette kan endres.

Bjørn Halvorsen - Stigende aldersgrenser for pensjon – om Pensjonsutvalgets rapport - Samfunn og økonomi 2/2022

Stigende aldersgrenser for pensjon – om Pensjonsutvalgets rapport

Hovedkonklusjonen fra Pensjonsutvalget sommeren 2022 er at pensjonsreformen har vært viktig og nødvendig, og at den i hovedsak virker etter hensikten. Det er imidlertid fortsatt visse sosiale problemer ved både pensjonsreformen og Pensjonsutvalgets forslag, mener Bjørn Einar Halvorsen.

Pensjonistenes inntektssituasjon og inntektsutvikling

Etter pensjonsreformen i 2011 er pensjonistene blitt inntektstapere sammenliknet med befolkningen for øvrig. Det skyldes at folketrygdens alderspensjoner og offentlige tjenestepensjoner underreguleres i forhold til lønnsøkningen. Storparten av de private pensjonene – fripolisene – forvaltes slik at det ikke er økning i de årlige ytelsene.

Pensjonsreform til besvær - Bjarne Jensen - Samfunn og økonomi 2/2022 - illustrasjon Johan Reisang

Pensjonsreform til besvær

I Samfunn og økonomi 2/2022 har vi satt søkelyset på den store reformen i systemet for folketrygd og resten av vårt pensjonssystem i 2011. Flere av artiklene tar opp de mest sentrale endringene reformen har medført. De beskriver resultater som er underkommunisert i NOU-en og i mange andre rapporter og meldinger som Stortinget har fått om pensjonsreformen.