Stikkord: Mangel på helsepersonell

Mangel på helsepersonell

Artikler med temaet: Mangel på helsepersonell

Mangel på nok helsepersonell til å dekke dagens og ikke minst fremtidens forventede behov for helsepersonell blir sett på som et stort problem. En økende andel eldre i befolkning – både som en følge av lengre levealder og fordi de store etterkrigskullene i løpet av de neste tiårene vil runde åtti år.

Innføringen av helseforetaksmodellen og andre reformer i sykehustjenestene har delvis hatt som mål å håndtere mangel på helsepersonell ved å gjøre sykehusene mer effektive. Innføringen av samhandlingsmodellen har kanskje vært det tiltaket som er tettest knyttet til forventningen om mangel på helsepersonell.

Sigrun Staur Stiklestad - Komplekse utfordringer for helsefagarbeidere - Samfunn og økonomi 1/2022 - deltidsfella - mangel på helsefagarbeidere

Komplekse utfordringer for helsefagarbeidere

Helsefagarbeiderne møter utfordringer på både arbeids- og utdanningsfeltet. De er i all hovedsak ansatt i omsorgstjenesten. Den norske befolkningen blir stadig eldre og behovet for helsefagarbeidere blir større. Likevel sliter mange med å få hele og faste stillinger, og dette er noe av det som fører til store lekkasjer i utdanningen. Sigrun Saur Stiklestad, førsteamanuensis ved OsloMet, beskriver hvilke utfordringer helsefagarbeidere står overfor.