Stikkord: Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen

Artikler med tema: Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012. Den nye samhandlingsmodellen ga kommunene ansvaret for å sørge for sine borgeres behov for helsetjenester, uavhengig av om tjenestene skal leveres av de kommunale omsorgstjenestene eller av de statlige sykehusene.

Blant de mest sentrale virkemidlene var:

– lovpålagt samarbeidsavtale mellom kommuner og regionale helseforetak
– kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten
– kommunalt betalingsansvar for utskrivingsklare pasiente
– ny kommunal plikt til å tilby døgnopphold til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp

Samhandlingsreformen ble i sin tid presentert av daværende helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen. Stortingsmelding 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til rett tid ble presentert av Jens Stoltenbergs andre regjering i juni 2009.

Reformen ble konkretisert i Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015).

Samhandlingsmodellen har blitt møtt av mye kritikk og har ikke ført til noen sømløs samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

I 2019 innførte derfor daværende helseminister, Bent Høie en ny  ordning med 19 helsefellesskap som et hovedgrepene i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Helsefellesskapene er en slag videreføring av samhandlingsmodellen.

Samhandlingsreformen blir gjerne sett på som en reform med trekk fra New Public Management.

Se flere temaer

Sigrun Staur Stiklestad - Komplekse utfordringer for helsefagarbeidere - Samfunn og økonomi 1/2022 - deltidsfella - mangel på helsefagarbeidere

Komplekse utfordringer for helsefagarbeidere

Helsefagarbeiderne møter utfordringer på både arbeids- og utdanningsfeltet. De er i all hovedsak ansatt i omsorgstjenesten. Den norske befolkningen blir stadig eldre og behovet for helsefagarbeidere blir større. Likevel sliter mange med å få hele og faste stillinger, og dette er noe av det som fører til store lekkasjer i utdanningen. Sigrun Saur Stiklestad, førsteamanuensis ved OsloMet, beskriver hvilke utfordringer helsefagarbeidere står overfor.